Модулни семинари
по международни
и международно
признати стандарти
 
 
 
 
 
ITIL обучения
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Качество над стандарта
 
 
 
Пазарен успех
 
 
 
 
 
 
 
 
Екипна работа
 
 
 
Висш мениджмънт
 
 
 
 
 
 
 
Финанси и счетоводство
 
 
 
 
 
Регулаторни изисквания
 
 
 
 
Логистика
 
 

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ: ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА БЮДЖЕТИ

14 декември 2017 г. ❖ София

Курсът по планиране и бюджетиране представя практически съвети и насоки за създаване и управление на фирмените бюджети. Целта е да представи пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

Програмата на курса е съобразена с практическите потребности на специалистите, изготвящи и прилагащи фирмените бюджети и включва:

 • същност на планирането и бюджетирането;
 • основни функции на бюджетирането;
 • място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието;
 • етапи на разработване на бюджетите;
 • подходи при бюджетирането;
 • информационно обезпечение на бюджетирането;
 • методика на разработване на бюджети;
 • съставяне на бюджет на производствено предприятие: Бюджет на продажбите; Бюджет на покупките; Бюджет на себестойността на произведената и реализирана продукция; Бюджет на оперативните разходи; Бюджет на капиталовите разходи
 • бюджетен контрол. Анализ на отклоненията. Техника на гъвкавите бюджети.

АУДИТОРИЯ

Сред участниците в програмата „Планиране и бюджетиране - технология за създаване на бюджети“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за:

 • ръководители, мениджъри и сътрудници, ангажирани в съставянето и последващия анализ на бюджети;
 • специалисти, чийто задължения са свързани с внедряването на бюджетни процедури и създаване на бюджети на основата на бюджетите на отделните подразделения на предприятието.

Участниците в програмата „Планиране и бюджетиране - технология за създаване на бюджети“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да:

 • подпомогне процеса вземане на управленски решения;
 • подобри вътрешнофирмената финансова комуникация;
 • повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса.

ВОДЕЩ

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел.  Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери” и „Анализ на финансовите отчети в 100 въпроса и отговора” (на CD), както и на над  200 публикации в специализирани и периодични издания по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството и кредитния анали. Има научни разработки в областта на ликвидността на нефинансовите предприятия на отраслово ниво, представени на международни научни конференции в страната и в чужбина

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация
и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi.

Изтегли програма на семинара

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията

Място на провеждане: СОФИЯ, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1 ~ ВАРНА, ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала

Продължителност на курса: 1 ден, от 9.30 до 17.00 часа

Регистрация:  09.00 часа

Цена:  285 лв, отделно ДДС
Цените включват обучение, удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали

Плащане по банков път:
IBAN: BG41FINV91501015182570
BIC: FINVBGSF
Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация
Нощувки: За сметка на клиента. Като курсисти на Алфа Куолити имате право на отстъпка в х-л Легенди за гр. София

Допълнителна информация: В работни дни от 10.00 до 17.00 ч.
тел./факс: 02-8624903 | 02-8687531
e-mail: office@alphaquality.org