ЕВРОФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

ПРОЦЕДУРА "РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ"
Свържи се с наш консултант

Алфа Куолити консултира и разработва проекти по кандидатсване за финансиране от Европейски програми. Предлагаме актуална информация за отворените схеми за финансиране, а ако се нуждаете от допълнителна инфомрция нашите консултанти са на Ваше разположение. Изпратете кратко запитване от ТУК и ние ще се свържем с Вас до 24 часа


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СХЕМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕСА

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

ПРОЦЕДУРА: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

Обявяване на схемата: 05.01.2017 г.
Краен срок за прием на проекти: до 07.03.2017г.
Цел на процедурата: Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Допустими кандидати и партньори:

 Кандидати:
1. Кандидатът трябва да бъде работодател. За целите на настоящата процедура под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон .
2. За целите на настоящата процедура допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008 (Приложение за информация към условията за кандидатстване):
Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;
Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;
Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
3. Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе сам обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група. В случай, че кандидатът самостоятелно ще предоставя обучение по професионална квалификация, той трябва да притежава активна
лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.
4. В случай, че кандидатът ще предоставя обучение по ключови компетентности, то той следва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. Не е допустимо проектите да се изпълняват с повече от двама партньори.
Партньорите участват в реализацията на проекта, но направените от тях разходи са допустими само за трудови договори.
Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда.

 Партньор на кандидата може да бъде:

1. Работодатели:

1.1. Работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД-2008: Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.; Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.; Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56.
1.2. Партньор, към когото има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО, може да проведе обучението за придобиване/повишаване на професионална квалификация на лицата от целевата група. В случай, че партньорът ще предоставя обучение по професионална квалификация, той трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението.
ВАЖНО: В хипотезата, когато партньор по проекта е работодател, към когото има открит ЦПО (работодателят и ЦПО са едно и също юридическо лице), не е допустимо партньорът да изпълнява единствено ролята на обучаваща организация по проекта! Тази възможност e допустима само в случай, че работодателят партньор обучава и свои служители и/или безработни/неактивни лица, всички или част от които ще наеме, а не участва по проекта единствено в ролята на ЦПО, което ще обучава служители на кандидата и/или безработни/неактивни лица, които в последствие ще бъдат наети от кандидата.
1.3. В случай, че партньорът ще предоставя обучение по ключови компетентности, той  трябва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
2. Центрове за професионални обучения може да бъде партньор по настоящата процедура само в случай, че е създаден към юридическо лице, което е 100% собственост на кандидата.
2.1. Партньорът трябва да е лице със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство, което е 100% собственост на кандидата.
2.2. Партньорът трябва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението.
2.3. В случай, че партньорът ще предоставя обучение по ключови компетентности, той трябва да има опит в предоставянето на най-малко по едно подобно обучение през последните две години, предхождащи годината на кандидатстване.
Партньорът по процедурата следва да извършва дейностите по проекта, за които е отговорен самостоятелно, а не да изпълнява ролята на посредник.
На условието за финансов капацитет следва да отговаря всяка от организациите – кандидат и партньор/и поотделно (неприложимо за партньори, които няма да разходват средства).

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:


Общ размер на
безвъзмездната финансова помощ (100%)

Средства от ЕСФ (85%)

Национално съфинансиране (15%)

30 000 000 лв.

25 500 000 лв.

4 500 000 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
 Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 20 000 лв.
 Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 391 166 лв.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 % от общо допустимите разходи по проекта.
Допустими дейности:
В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:
 Дейности за организация и управление на проекта
и
 Дейности за информация и комуникация

ВАЖНО: Кандидатите не трябва да описват в проектните си предложения тези дейности, наред с преките дейности по проекта, а следва единствено да декларират във формуляра за кандидатстване, че ще ги извършат!

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
Дейност 1. „Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“
ВАЖНО: Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето е безработно или неактивно. Кандидатът следва да ги опише в проектното си предложение, когато разписва тази дейност . В дейността трябва ясно да е записано колко са неактивните и/или безработни лица и какви първоначални обучения са предвидени за тях. Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация или ключова компетентност. Няма ограничения за броя и вида на обученията, в които лицето ще бъде включено, но при планиране на дейностите кандидатите следва да се съобразяват с максималната обща стойност за всички обучения за едно лице – 2 500,00 лв. С цел осигуряване на максимална гъвкавост е допустимо кандидатът да не посочва във формуляра за кандидатстване типа и броя на последващото/ите обучение/я.
Всяко обучение за придобиване на професионална квалификация следва да отговаря на
изискванията за минимална продължителност и допустима цена, както следва:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
Когато кандидатът/партньорът ще предоставя обучение по професионална квалификация, в описанието на дейността във Формуляра за кандидатстване трябва да бъде предоставена следната информация за всяко от предвидените първоначални обучения ¹ за професионална квалификация:
1. Наименование на обучаващата организация; 2. Номер на лицензията от НАПОО;           3. Наименование и код на професията, и код на специалността; 4. Хорариум на обучението; 5. Брой на обучаваните лица; 6. Документ доказващ завършеното обучение.
В случай, че обучението по професионална квалификация се възлага на изпълнител, се
предоставя информация от т.3 до т.6.
В случай, че кандидатът/партньорът ще извършва обучението/ята по професионална квалификация самостоятелно, кандидатът следва в хода на изпълнение на проекта да проведе (в случай, че лицата не са на трудово правоотношение с него) процедура за подбор на лицата, които ще проведат обучението, по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не
ИЛИ
В случай, че кандидатът/партньорът няма да извършва обученията по професионална квалификация, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.
и/или

Дейност 2. „Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“
Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето е безработно или неактивно. Кандидатът следва да ги опише в проектното си предложение, когато разписва тази дейност. В дейността трябва ясно да е записано колко са неактивните и/или безработни лица и какви първоначални обучения са предвидени за тях. Работното място следва да изисква използването на посочената в проектното предложение професионална квалификация или ключова компетентност. Няма ограничения за броя и вида на обученията, в които лицето ще бъде включено, но при планиране на дейностите кандидатите следва да се съобразяват с максималната обща стойност за всички обучения за едно лице – 2 500,00 лв. С цел осигуряване на максимална гъвкавост е допустимо кандидатът да не посочва във формуляра за кандидатстване типа и броя на последващото/ите обучение/я.
Всяко обучение по ключови компетентности следва да отговаря на изискванията за минимална продължителност/брой нива и допустима цена, както следва:
 за обучения по ключова компетентност 2 – продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 4 – продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
 за обучения по ключова компетентност 6 – продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.

В случай, че кандидатът/партньорът ще извършва обучението/ята по професионална квалификация самостоятелно, кандидатът следва в хода на изпълнение на проекта да проведе (в случай, че лицата не са на трудово правоотношение с него) процедура за подбор на лицата, които ще проведат обучението, по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба в зависимост от това дали кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не
ИЛИ
В случай, че кандидатът/партньорът няма да извършва обученията по професионална квалификация, кандидатът трябва да избере обучаваща организация/институция по реда на глава четвърта от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. или ЗОП и свързаната подзаконова нормативна уредба, в зависимост от това, дали Кандидатът се явява възложител по реда на ЗОП или не.
ВАЖНО! Когато кандидатът/партньорът ще извършва обучение/я по ключови компетентности, в описанието на дейността във Формуляра за кандидатстване трябва да бъде предоставена следната информация за всяко предвидено първоначално обучение: 1. Наименование на обучаващата организация; 2. Хорариум на обучението; 3. Брой на обучаваните лица; 4. Документ доказващ завършеното обучение.

Дейност 3. „Включване на неактивните/безработните лица в Несубсидирана заетост при работодател“ - тази дейност е задължителна и следва да е включена във всяко проектно предложение! /Несубсидирана заетост е заетост, при която разходите за възнаграждения и осигуровки на наетите лица са за сметка на работодателя и не се покриват от допустимите разходи по проекта/.
ВАЖНО! Не се допуска лицата да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

Дейност 4. „Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. Осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“ - тази дейност не е задължителна и е според нуждите на работодателя.
Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето
през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
За осигуряване на максимална гъвкавост в проектното предложение работодателите имат възможност да предвидят в каква последователност ще се извършват обученията, както и периодите на заетост.
ВАЖНО! Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта.
Допустими разходи:
1. Разходи за персонал
1.1. Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение – тук следва да се включат всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, изчислени върху договореното възнаграждение за съответната длъжност на която е наето лицето.
Разходите за осигурителни вноски за сметка на работодателя са допустими за времето през което наетото лице на непълно работно време посещава обучение за професионална квалификация и/или обучение по ключови компетентности.
1.2 Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица - тук следва да се заложат разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни  лица.
ВАЖНО: Разходите за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица са в размер на 10,00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15,00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място за всеки присъствен учебен ден (минимум 6 учебни часа).

2. Разходи за услуги
2.1. Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. Част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО
2.2. Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4„Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и
граждански компетентности”.
ВАЖНО: Общата стойност за всички обучения за 1 лице не трябва да надвишава 2 500 лв.
ВАЖНО:Разходите за професионално обучение и обучение по ключови компетенции са в
размер, съответстващ на заложения в ПМС № 280 от 15.10.2015 г. за съответното ¹¹обучение, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по- малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;
2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;
в) за обучения по ключова компетентност 6 от приложението и с продължителност не по-малка от 30 учебни часа - 140 лв.;
ВАЖНО! В стойността на обучението са включени всички присъщи разходи за него, както следва: разходи за оригинални учебни материали, консумативи, застраховки при обучение за професионална квалификация, издаване на документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на материално- техническа база, както и всички административни, режийни и други разходи, включително и разходи за осъществяване на дейността на доставчика на обучение, свързана с предоставянето на обучeнието.
3. Непреки разходи: Разходи за организация и управление са в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта.
Допустими целеви групи по настоящата процедура са:
 Безработни и неактивни лица
 Заети, вкл.самостоятелно заети лица

ВАЖНО: Безработните или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., включени във всеки проект, следва да представляват минимум 50 % от всички участници в него. На неактивни и/или безработни лица. Включването в едно първоначално обучение за професионална квалификация или по ключова компетентност е задължително, когато лицето е безработно или неактивно. 

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

ИНДИКАТИВЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 05.2017 г.

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:
Бюджет на процедурата: 97 791 500 лв./50 млн. евро
Максималният размер на съфинансиране е :

По Елемент А
1) при избран режим „регионална инвестиционна помощ“:
- до 25% за дейности в Югозападен район за планиране (области София-град, София област, Перник, Кюстендил и Благоевград);
- до 50% за дейности в останалата част на страната.
2) при избран режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“ по чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
- до 45% за цялата страна

По Елемент Б ( режим „de minimis”):
- до 50% за цялата страна
Минималният размер на БФП за един проект е 500 000 лв., а максималния – 2 500 000 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
- Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти.
- Икономическата дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), за която заявяват подкрепа кандидатите, следва да е в един от следните сектори:
B „Добивна промишленост“,
C „Преработваща промишленост“,
D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“
E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“,
F „Строителство“

ВАЖНО: Кандидатите по настоящата процедура могат да заявят за подкрепа дейности, които се изпълняват в рамките на основната или на допълнителната си икономическа дейност.

НЕ СА ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.
• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение У към Условията за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:
- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
- 10.81. „Производство на захар”;
- 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
- 11.02. „Производство на вина от грозде”;
- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
- 11.06. „Производство на малц”.

Предприятия, чиято дейност за която кандидатстват, попада в секторите на търговия или услуги съгласно КИД-2008.

 По елемент A потенциалните кандидати не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и по-конкретно, ако:
А) Дейността, за която кандидатстват, се отнася до:
• сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
• сектора на първично производство на селскостопански продукти;
• сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти, в следните случаи:
- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия; или
- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
• помощи за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

В случай на „регионална инвестиционна помощ“ са налице и следните допълнителни ограничения:
• сектор стоманодобив;
• сектор въгледобив;
• сектор корабостроене;
• сектора за производство на синтетични влакна;
• сектор транспорт, както и свързаната с него инфраструктура5;
• производство и дистрибуция на електроенергия и енергийните инфраструктури6.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване изпълнението на проекти за енергийна ефективност

ДОПУСТИМИ ПРОЕКТИ:
Допустими проекти:
1) За да са допустими по настоящата процедура проектите трябва да се основават на мерки, препоръчани в енергиен одит7 по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (съгласно Приложение Б към Условията за кандидатстване).
2) Трябва да включват задължително дейности по Елемент А.
ВАЖНО: Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи комбинация от двата елемента, като Елемент А е задължителен. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ПРИОРИТЕТ ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА ПРОЕКТИ, КОИТО:
се изпълнява в сектори, които се характеризират с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия) съгласно КИД 2008 г.

  • включват пречистване на отпадъчни води, рециклиране на бракувана продукция или използването на рециклирани суровини.
  • ще се изпълняват около и в териториите от мрежата Натура 2000.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:
Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт ;
Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Елемент А
ВАЖНО: По Елемент А кандидатите следва да изберат ЕДИН от двата приложими режими на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвижданите допустими дейности. Дейностите по настоящия Елемент могат да бъда изпълнявани по преценка на кандидата :
- при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ или
- при условията и праговете за инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност.

1. В случай че по Елемент А избраният от кандидата режим държавна помощ е регионална инвестиционна помощ, допустими са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с:
− разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
или
− основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

ВАЖНО: Инвестиции в системи, които произвеждат енергия, вкл. и за собственo потреблениe, не могат да получат финансиране по режим „регионална инвестиционна помощ".

2. При Елемент А, в случай че избраният от кандидата режим държавна помощ е „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“, не са допустими за финансиране дейности, които са с цел гарантиране, че потенциалните бенефициенти спазват стандартите на ЕС, които вече са приети, дори ако все още не са влезли в сила.

Елемент Б
1) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, както следва:
1.1 Консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
1.2 Консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

2) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
3) Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

ВАЖНО: Посоченият вид СМР не представляват енергийно ефективна мярка и в тази връзка могат да бъдат включени за изпълнение само по Елемент Б. Кандидат може да предвиди такава дейност в проектното си предложение, при условие че в т.5.1.6. от енергийния одит е налице описание на СМР пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на актива/ите, препоръчани в съответната енергийно ефективна мярка.

4) Инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

5) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);

6) Публичност и визуализация;

7) Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - приложимо за проекти с размер на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС,Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

ВАЖНО: В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), допустими са само такива за собствено потребление.
Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност, основаващи се на метода „добра стара практика“.
Няма да се подкрепят дейности, свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност, при които паричната равностойност на неенергийните спестявания е по-голяма от тази на енергийните спестявания.
В случай на дейност, свързана с изпълнение на мярка, отнасяща се до въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението, същата следва да обхваща минимум 60% от енергопотреблението на обекта.
В случай че кандидат заяви инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност както по Елемент А, така и по Елемент Б, то следва да има предвид, че изпълнението на една и съща мярка може да бъде включено само в рамките на един компонент. Не е допустимо част от инвестициите, свързани с изпълнението на дадена енергийно ефективна мярка, да бъдат заявени по Елемент А, а друга част, по Елемент Б.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Инвестиционни разходи;
Разходи за материали и консумативи;
Разходи за услуги.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б не следва да надвишават 40% от общо допустимите разходи по проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.