ПРОЕКТ НА ФИРМЕНА ФУНКЦИЯ И СТРУКТУРА “МАРКЕТИНГ”Ако се тръгва от “нула”, етапите и съдържанието на един проект за модернизиране или изначално изграждане на фирмената функция и структура “маркетинг” най-често са следните.

Подготовка
 • подбор на специалисти;
 • формиране и обучение на проектен екип;
 • диагностика на текущата маркетингова практика;
 • приемане на предварителен план и работен план-график.

Проектиране и внедряване
 • функционална структура на фирмения маркетинг;
 • организационна структура на маркетинговата функция;
 • функционална характеристика на звеното по маркетинг;
 • длъжностни характеристики на маркетолозите;
 • организационни процедури за основните маркетингови дейности;
 • съответни методически указания и работни инструкции;
 • макети на входни, вътрешни и изходни документи;
 • правилник за свързания с маркетинга документооборот;
 • система за проучване на пазарите и клиентите;
 • маркетингова информационна система –
  модули “Пазари”, “Продукти”, “Клиенти”, “Доставчици”,
  "Търговци”, “Превозвачи”, “Конкуренти”, “Сделки” и “Лица”;
 • методика за маркетингова координация на фирмени дейности;
 • методика за стратегически маркетингови анализи.

Отделните етапи, описани по-горе, могат да се разглеждат и всеки сам за себе си, като самостоятелна задача, но най-добре е да се решават свързано и последователно в логическата пълнота, която гарантира функционална и структурна завършеност на фирмения маркетинг