bs, ohsas, 1801, certificate, standard, сертификат, стандарт iso

BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд

Oсновната правна уредба по здравословните и безопасни условия на труд се съдържа в едноименния Закон, в Кодекса на труда, в Наредбите и в другите документи по прилагането им.

Стандартът BS OHSAS 18001:2007 съдържа изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труда (СУЗБУТ) и позволява тя да бъде оценена и сертифицирана.

Стандартът предлага модел на система, която да позволи на фирмите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ.

Цената и срокът за въвеждане на система BS OHSAS 18001, както и подготовката за сертификация, зависят от конкретиката на всяка отделна фирма. За да дадем оферта, попълнете формата за запитване.

BS OHSAS 18001:2007 е съвместим с ISO 9001 (Система за управление на качеството) и ISO 14001 (Система за управление на околната среда) и също като тях, следва цикъла “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA), с акцент към постоянните подобрения. Това улеснява интегрирането им.

Всеки етап от цикъла PDCA включва следните основни елементи:

Етап “Планиране”

 • идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ;
 • дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ

Етап “Изпълнение”

 • изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ;
 • определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ;
 • осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация 
  на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него;
 • поддържане на определена документация на СУЗБУТ, правила за управлението й;
 • въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове;
 •  програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации.

Етап “Проверка”

 • измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ;
 • разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността 
 • и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия;
 • поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ, управление на записите;
 • провеждане на вътрешни одити, извършване на преглед от ръководството.

Етап “Действие”
Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ.


ОБУЧЕНИЕ ПО BS OHSAS 18001:2007 и ISO/FDIS 45001:2017

(Модул 6)

Обучението протича под формата на мултимедийна презентация, практически упражнения и дискусии по темите. По време на обучението се прави паралел между изискванията на стандарта, указанията на BS OHSAS 18002 и тези на законодателството, придружено със споделяне на нашия опит при тяхното прилагане на практика. Обучението завършва с тест за самооценка на наученото.

 • запознаване с изискванията на стандарта;
 • навлизане в логиката и основните принципи на управление, заложени в стандарта, както и даване на насоки за тяхното прилагане;
 • овладяване на практическото прилагане на стандарта, съобразно спецификата на действащото законодателство на територията на Р. България и дейността на организациите.

АУДИТОРИЯ

Ръководство, вътрешни одитори, мениджъри на СУЗБУТ, представители на ръководството, длъжностни лица по здраве и безопасност, членове на комитети/групи по условия на труд, ръководители, отговорници за поддръжка на машините и съоръженията и всеки друг персонал, прилагащ изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ТЕМАТИКА

 • състав на действащата българската законова и нормативна уредба по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд – област на приложение;
 • Структура и съдържание на BS OHSAS 18002:2008 Ръководни принципи за въвеждане на BS OHSAS 18001;
 • общи изисквания към Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • политика за по здравословни и безопасни условия на труд;
 • планиране на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете; идентифициране на законови и други изисквания; цели и програми на СУЗБУТ;
 • внедряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – ресурси, роли, отговорности и правомощия; компетентност и осъзнаване; обмен на информация; управление на документите; оперативно управление и готовност за действие при извънредни ситуации;
 • проверка и подобряване на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд – измерване и мониторинг, оценка на съответствието, управление на записите, разследване на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия; вътрешни одити и преглед от ръководството.

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

 • разбиране и осмисляне не само на как, а и защо трябва да бъдат приложени изискванията на стандарта;
 • усвояване на методи и техники за оценка и управление на риска за здравословните и безопасни условия на труд;
 • придобиване на умения за търсене на доказателства при извършване на одит на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд;
 • обмяна на опит с останалите участници в обучението.

ВОДЕЩ

Яна Григорова – машинен инженер, старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 2005 година, водещ одитор по ISO 9001 и BS OHSAS 18001, одитор по ISO 14001

Програма на семинара

Свързани статии

Информация за внедряване и сертификация

View your previous submissions

Запитване за фирмено обучение

Изберете една или повече теми, по които желаете да се обучите